Grups de Recerca

FÍSICA DE LÍQUIDS
LIQUID PHYSICS

Descripció

L'objectiu d'aquest líniea és l'estudi de la matèria en fase líquida des d'un punt de vista microscòpic. L'anàlisi de l'estructura i el comportament dinàmic dels àtoms permet aprofundir en la comprensió dels fonaments de les propietats dels líquids (termodinàmiques, de transport...) així com en els processos que es produeixen en medi líquid (reaccions químiques, dinàmica de biomolècules...). La recerca es desenvolupa utilitzant bàsicament la metodologia pròpia de la Mecànica Estadística clàssica i, sobre tot, simulacions amb ordinador pel mètode de la dinàmica molecular. També s'han emprat tècniques de simulació estocàstiques com la dinàmica Browniana i la dinàmica de Langevin. Els sistemes objecte d'estudi són entre d'altres: líquids simples, líquids multicomponents, metalls líquids, líquids amb ponts d'hidrogen, líquids coulombians, dissolucions iòniques, etc.


Investigadors

Juan Luis Gomez Estevez
Joan Angel Padro Cardenas